Fabrizio BIANCHI

Curriculum

You can find a complete version of my CV here.

Education

2013-2016: PhD student
Institut de Mathématiques de Toulouse and Università di Pisa

2011-2013: Master (Laurea specialistica) in Mathematics
Università di Pisa and Scuola Normale Superiore di Pisa

2008-2011: Bachelor (Laurea Triennale) in Mathematics
Università di Pisa and Scuola Normale Superiore di Pisa